NEVER0VATNA ISP0VEST ŽENE IZ SRBIJE: “Muž iz GR0BA, TELEF0N0M, Z0VE me svake noći!

Samo desetak dana poslije sah*ane Veru je U P0LA noći PR0BUDI0 TELEF0N a sa duge strane ZAČU0 se glas njenog P0K0JN0G supruga.

Prava drama dešava se ovih dana VERI RADAK0VIĆ (72) iz sela ST0JNIK P0DN0 K0SMAJA koju, ako je vjerovati njenim riječima, od P0ČETKA godine SK0R0 svake noći TELEF0N0M zove suprug koji je preminuo.

Vera je ispričala da je njen muž ŽIVK0 preminuo poslije duže B0LESTI, a ona ga je kako ispratila na onaj svijet. Ipak, samo desetak dana poslije sah*ane VERU je U P0LA N0ĆI PR0BUDI0 TELEF0N , a sa duge strane ZAČU0 se glas njenog P0K0JN0G supruga.

“Nikada neću ZAB0RAVITI tu noć kada mi je TELEF0N  ZAZV0NI0 a inače ni N0ĆU ga ne isključim. Prvo sam mislila da je neko P0GRIJEŠI0 BR0J jer nema ko da me Z0VE  tako KASN0, a onda kada sam već htjela da P0KL0PIM začula sam glas mog ŽIVKA  kako TIH0 G0V0RI: “Veraaaaa”. Š0KIRALA sam se i ba*ila TELEF0N, kaže VERA.

Prema njenim riječima da sve bude još G0RE, sa mužem je sah**nila i njegov M0BILNI TELEF0N koji mu je na dan sah*ane stavila u DŽEP 0DIJELA. P0KUŠAVALA je da PR0VJERI i BR0J sa kojeg je P0ZIV stigao i Š0KIRALA se kada je saznala da je u pitanju BR0J upravo njenog ŽIVKA.

“NAR0D mi G0V0RI da je neko M0ŽDA 0TV0RI0 GR0B i UZEO TELEF0N pa me sada zeza, znam da se svašta na ovom svijetu dešava ali ono što me najviše Š0KIRA jeste činjenica da je glas koji sam čula glas mog Živka koji sam slušala svaki dan SK0R0 40 godina. U P0SLJEDNJE vrijeme P0ZIVI su se P0N0VILI, ili TIH0 ili samo IZG0V0RI moje ime.

Ne znam više šta da radim, P0ČELA sam da isključujem TELEF0N ali kada ga UJUTR0 uključim vidim PR0PUŠTEN P0ZIV sa ŽIVK0V0G BR0JA. Tražiću da se GR0B 0TV0RI, pa ako se to D0ZV0LI da vidim da li je TELEF0N unutra ili nije i da K0NAČN0 saznam da li me to moj muž sa onog svijeta Z0VE  ili se neko na takav način igra sa mnom”, kaže Vera.

Comments are closed.